PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Mỹ Hạnh
Phó Giám Đốc -

Bà Đào Thanh Tâm
TP. Kinh Doanh - 0983.386.325

PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI

Chỉ xé thường
Chỉ xé thường
Chỉ xé in màu
Chỉ xé in màu
Chỉ xé in chữ hoặc logo
Chỉ xé in chữ hoặc logo
Màng BOPP thường
Màng BOPP thường
Màng Holographic
Màng Holographic
Chỉ xé Holographic
Chỉ xé Holographic